ARTIKEL 1

Het lidmaatschap wordt steeds stilzwijgend verlengd met eenzelfde periode. De opzegtermijn is 1 volle kalendermaand. Opzegging dient schriftelijk te geschieden door middel van invulling van een formulier aan de balie van Fitnesscentrum Bodyfit of door middel van een aangetekende brief.

 

ARTIKEL 2

Het inschrijfgeld bedraagt eenmalig € 25,00 (inclusief administratiekosten en ledenpas).
Tijdens bepaalde acties en actiemaanden komt het inschrijfgeld te vervallen. Deze actie is eenzijdig en nader te bepalen door Fitnesscentrum Bodyfit.

Het lidmaatschapsgeld welke de cursist verschuldigd is, kan eenzijdig door Fitnesscentrum Bodyfit worden aangepast, afhankelijk van o.a. kostprijsfactoren, maar de cursist heeft wel het recht om een overeenkomst binnen een maand na afloop van de laatste overeengekomen termijn op te zeggen, indien de cursist het gewijzigde lidmaatschapsgeld niet wenst te accepteren.

 

ARTIKEL 3

De cursist ontvangt een lidmaatschapspas, waarmee iedere keer als cursist gebruik maakt van de faciliteiten van Fitnesscentrum Bodyfit, ingelogd dient te worden aan de balie.

 

ARTIKEL 4

De eerste betalingstermijn inclusief inschrijfgeld dient contant te worden voldaan bij inschrijving op, of voor de eerste les. Betaling van het verschuldigde lidmaatschapsgeld per overeengekomen termijn dient te geschieden voor aanvang van het begin van de termijn. Voor automatische incasso’s gebeurt dit rond de 27e van de maand. U dient ervoor zorg te dragen dat u voldoende bank/giro saldo heeft om de incasso’s te kunnen laten uitvoeren. Na de 2e keer niet automatisch incasseren wordt er € 5,- extra incassokosten geïnd naast het verschuldigde bedrag.

Na 3 keer niet kunnen incasseren van de verschuldigde contributie dient u over te gaan op contante betaling. U zult per mail of telefonisch benaderd worden om het achterstallige lidmaatschapsgeld alsnog contant aan de balie te voldoen. Mocht u hieraan geen gehoor geven, wordt u eenmaal schriftelijk op de hoogte gebracht van uw achterstand. In deze brief wordt u tevens medegedeeld dat bij achterwege laten van uw verplichting tot betalen van uw lidmaatschapsachterstand, het te incasseren bedrag uit handen wordt gegeven aan het incassobureau. Wij ontbinden dan de overeenkomst.

Sinds 1 juli 2012 is de nieuwe wet Incassokosten in gegaan. Hierin worden de rechten van de consument maar ook van de dienstverlener beter beschermd. Een voorwaarde om de incassokosten in rekening te brengen is dat de consument een officiële aanmaning moet krijgen. Het achterstallige bedrag moet binnen 2 weken betaald worden. Indien de consument hier niet aan voldoet blijft hij in gebreke. De vergoeding voor kosten als bedoeld in artikel 96 lid 2, onder c van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek, bedraagt: 15% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de eerste € 2500,- van de vordering met een minimum bedrag van € 40,-.

 

ARTIKEL 5

Fitnesscentrum Bodyfit is tijdens de officiële feestdagen en de kerstweek van 25 december t/m 1 januari gesloten. Tevens zal in de zomermaanden een aangepast zomerrooster gelden, zonder dat dit zal leiden tot reductie van het lidmaatschap of teruggave.

 

ARTIKEL 6

De cursist onderwerpt zich aan de door of wegens de directie van Fitnesscentrum Bodyfit gegeven instructies en vastgestelde reglementen en verklaart hierbij deze te zullen naleven. Het betreft hier in het bijzonder reglementen betreffende de noodzakelijke orde en discipline, welke noodzakelijk zijn voor een goed en veilig onderricht. Met name wordt hiermee bedoeld:

 

Mee gebrachte consumpties en etenswaren mogen niet worden genuttigd bij Fitnesscentrum Bodyfit!

 

Het gebruik van een handdoek tijdens het sporten is verplicht. Het gebruik van buitenschoenen is in de groepsles-zalen en de bokszaal niet toegestaan. Het dragen van sportschoenen is verplicht, evenals sportkleding. Slippers, sandalen en spijkerbroeken mogen niet worden gedragen. Indien de cursist de instructies en/of reglementen overtreedt, is dat een reden om de cursist toegang verder te ontzeggen evenals de overeenkomst met onmiddellijk ingang te beëindigen, onverminderd de gehoudenheid om het lidmaatschapsgeld over de gehele overeengekomen periode te voldoen.

 

ARTIKEL 7

De cursist verklaart hierbij dat hij/zij het onderhavige sportonderricht uitsluitend zal ontvangen voor eigen risico en dat kosten van enig ongeval of letsel geheel door hem/haar worden gedragen. De cursist is er zich van bewust dat het beoefenen van bepaalde takken van sport risico’s met zich meebrengt en dat hij/zij eventuele vervolgschade die ten gevolge van de beoefening van enigerlei tak van sport kan ontstaan, voor eigen risico neemt. Tevens zal de cursist Fitnesscentrum Bodyfit vrijwaren voor aanspraken van derden ten deze. Fitnesscentrum Bodyfit kan niet aansprakelijk worden gesteld door verlies, schade of vermissing van goederen. Dit geldt ook voor uw goederen die u op het parkeerterrein van Fitnesscentrum Bodyfit heeft staan. Voor uw persoonlijke spullen staan lockers tot uw beschikking.

Share This